Navigácia

O škole

Profil školy

O škole

Základná škola Poša 251 bola znovu otvorená po absencii základnej školy v obci 1. septembra 1991. V prvých rokoch existencie školy bola na škola dvojtriedna s 1. a 2. ročníkom. Postupne boli pridané aj 3. a 4. ročník, čím sa škola stala základnou školou s 1. až 4. ročníkom.

 

Škola sa riadi inovovaný školským vzdelávacím programom, ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra 2015. 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Poša 251

094 21 Poša 

 

 

 

 

     Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ

 

 

 

 

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania:          ISCED  1

Dĺžka štúdia:                  4 roky

Vyučovací jazyk:           slovenský

Študijná forma:              denná

Druh školy:                    štátna

 

 

Predkladateľ:

Názov školy:                   Základná škola s Materskou školou

Adresa:                            Poša 251

IČO:                                 42381321

Riaditeľ školy:                Mgr. Miloslava Lipková

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Miloslava Lipková

Ďalšie kontakty:              057/4881581

 

 

Zriaďovateľ:                   

Názov:                             Obec Poša

Adresa:                            Obecný úrad Poša

Kontakty:                        Mgr. Tadeáš Malý – starosta obce

 

 

Platnosť dokumentu od   1. septembra 2015

 

 

 

                                                        Podpis riaditeľa školy:

 

OBSAH       

Úvod

1 Všeobecná charakteristika školy

  1. 1 Veľkosť školy

  1. 2 Vybavenie školy

  1. 3 Charakteristika pedagogického zboru

  1. 4 Organizácia prijímacieho konania

  1. 5 Dlhodobé projekty

  1. 6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

2  Všeobecné  ciele výchovy a vzdelávania    

3 Stupeň vzdelania

4 Profil absolventa

             5Vzdelávacie oblasti a      prierezové témy

 5.1 Vzdelávacie oblasti    

    5.1.1 Jazyk a komunikácia       

    5.1.2 Matematika a práca s       informáciami          

    5.1.3 Človek a príroda   

    5.1.4 Človek a      spoločnosť  

   5.1.5 Človek a       hodnoty

   5.1.6 Človek a       svet práce   

   5.1.7 Umenie a kultúra  

   5.1.8 Zdravie a pohyb

5.2 Prierezové témy           

5.2.1 Osobnostný a sociálny rozvoj       

5.2.2 Výchova k       manželstvu a          rodičovstvu 

5.2.3 Environmentálna výchova 

5.2.4 Mediálna výchova    

5.2.5 Multikultúrna  výchova       

5.2.6 Regionálna výchova a ľudová kultúra    

5.2.7 Dopravná výchova    – výchova k bezpečnosti v            cestnej premávke  

5.2.8 Ochrana života a       zdravia

6 Vzdelávacie štandardy

7 Vnútorný systém hodnotenia   

8 Inovovaný školský učebný plán          

9 Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami    

9. 1 Výchova a vzdelávanie žiakov so    zdravotným znevýhodnením      

9.2 Výchova a          vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia        

9.3 Výchova a          vzdelávanie žiakov s        nadaním      

10 Povinné materiálno      -technické a priestorové zabezpečenie 

11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

 

                                                                    

 

 

 

 

 •  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

Inovovaný ŠkVP

od 01. 09. 2015

Platí pre 1. ročník

Inovovaný ŠkVP

od 01. 09. 2016

Platí pre 1. a 2. ročník

 

od 01.09.2017

 Platí pre 1. - 3. ročník

 

od 01. 09. 2018

 Pla[í pre 1. - 4. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úvod

     Školský vzdelávací program  predstavuje záväzný školský rámec pre primárne vzdelanie –  1. stupeň  základných  škôl.  Reprezentuje  druhú  úroveň  dvojúrovňového  modelu  vzdelávania.

Školský  vzdelávací  program (ďalej  „ŠkvP“) vychádza  z demokratických a humanistických  hodnôt  spoločnosti.  Na  ich  základe  vymedzuje  vzdelávacie  štandardy poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine, ktoré tvoria východisko k osvojovaniu a rozvíjaniu funkčných kompetencií žiakov. Prostredníctvom vzdelávacích oblastí a prierezových  tém  preferuje  vo  výučbe  medzipredmetový  prístup, teda  kooperáciu v rámci jednotlivých učebných predmetov v danej vzdelávacej oblasti a tiež  medzi rôznymi oblasťami. Súčasne s týmto prístupom podmieňuje svoju realizáciu uplatňovaním motivačných učebných postupov a vytváraním podporujúcej sociálnej klímy v škole. Kladie dôraz na kvalitu školy, ktorá uplatňuje  vonkajšie  a  vnútorné  vyhodnocovanie   svojich  programov, procesov a výsledkov.

      Cieľom ŠkvP je podporovať také kognitívne činnosti, ktoré sú vyjadrené pojmami, ako je vlastné aktívne objavovanie, hľadanie, skúmanie, pátranie, zisťovanie niečoho nového, napríklad výsledkov  pokusu  alebo  experimentu,           interpretácie  či  vytvárania  rôznorodých  verbálnych, obrazových a grafických textov, ktoré tvoria sociálny a kultúrny svet.

 Vytváranie uvedených kognitívnych činností možno všeobecne zhrnúť najmä do týchto oblastí výchovy a vzdelávania:

·           rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť;

·           posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s    učením;

·           viesť žiakov k aktívnemu občianstvu;

·           podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka.

 

     Školský  vzdelávací  program uvádza  tiež  základné  materiálno -technické  a  priestorové podmienky  na  zabezpečenie  procesu  vzdelávania  a  požiadavky  na  vzdelávanie  žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Umožňuje využívanie schválených výsledkov experimentálneho overovania.

 

1 Všeobecná charakteristika školy

1.1      Veľkosť školy

                  Základná škola Poša 251 je štvortriedna ZŠ s 1. až 4. ročníkom,  jedným oddelením školského klubu detí a jednou triedou MŠ, ktorá sa riadi svojim ŠkVP pre ISCED 0. Kapacita školy je 80 žiakov, ktorí sa učia v štyroch triedach, z toho je jedna trieda od školského roku 2012-13 zriadená v budove MŠ.

Škola je umiestnená na okraji obce, kde je dostatok zelene a priestoru pre žiakov na pobyt vonku.

1.2      Charakteristika žiakov       

                Školu navštevujú žiaci z obce Poša, z ktorých sú všetci žiaci  zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí žijú v rómskej osade.

1.3      Charakteristika pedagogického zboru  

                  V škole pracujú šiesti pedagogickí zamestnanci a jedna  asistentka učiteľa. Všetci zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady pre svoje pracovné zaradenie. Aj naďalej si rozširujú vzdelanie podľa potreby školy – štúdium špeciálnej pedagogiky, cudzieho jazyka, etickej výchovy.

1. 4 Organizácia prijímacieho konania

      Do 1. ročníka sú žiaci prijímaní z materskej školy zápisom, ktorý sa bude konať v mesiaci apríl. Po konzultácii s materskou školou vyžadujeme pedagogicko–psychologické vyšetrenie žiakov, ktorí by mohli mať problémy s adaptáciou a so zvládnutím učiva 1. ročníka. Udeľovanie odkladu školskej dochádzky je sporadické, preferujeme u  slabších  žiakov  absolvovanie   1. ročníka, lebo MŠ nenavštevujú pravidelne.

1. 5 Dlhodobé projekty

 • Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít   2012-2015 – ukončený v júni.
 • Program „ Zdravá výživa, viac zeleniny a ovocia do škôl„                           

  Každoročne uskutočňujeme aj školské protidrogové programy, program na ochranu zdravia detí, proti obezite, športové projekty v spolupráci so susednými školami.

1. 6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

     Spolupráca s rodičmi je hlavne na rodičovských združeniach, ktoré sa konajú 4-krát v školskom roku. Rada školy pozostáva zo sedem  členov – 2 pedagogickí zamestnanci, nepedagogický zamestnanec, 2 poslanci obecného zastupiteľstva, 2 rodičia. Rada školy zasadá 4-krát v roku. Škola organizuje v spolupráci s rodičmi kultúrne a športové podujatia. Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologickej poradenstva je pravidelná, nakoľko si to vyžadujú začlenení žiaci. Škola  spolupracuje so psychológom a špeciálnym pedagógom z Centra  pedagogicko-psychologického poradenstva pri diagnostikovaní žiakov.

2 Všeobecné       ciele výchovy a vzdelávania

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové  ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. Na 1. stupni sa vyvážene  venuje  pozornosť  nielen             kognitívnym  a  intelektuálnym  aspektom  vzdelávania,  ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené hľadisko sa premieta do všeobecných cieľov vzdelávania:

·        vytvárať  u žiakov    základy  gramotností  prostredníctvom  rozvíjania  kľúčových kompetencií;

·        poskytovať každému žiako   vi  mnohostranné  možnosti  na  vlastné  objavovani a skúmanie najbližšieho

         sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;

·        viesť  žiakov  k poznávaniu  a  postupnému  využívaniu  svojich  individuálnych predpokladov a       

         efektívnych  spôsobov vlastného učenia sa;

·        rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne a v skupinách a vytvoriť tak

         u nich základy pre tvorivé a   kritické myslenie;

·        rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;

·        viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia;

·        viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich  povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí.

 

3 Stupeň vzdelania

Primárne vzdelanie žiak  získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti  vzdelávacieho programu odboru vzdelávania   pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

4 Profil absolventa

Absolvent  primárneho  vzdelávania má  osvojené základy  čitateľskej,  pisateľskej, matematickej, prírodovednej,

kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania.

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami: 

· pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;

· vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;

· rozumie  najzákladnejším  slovným  spojeniam  v anglickom  jazyku  a dokáže  ich používať;

· využíva  základné  matematické  myslenie  na  riešenie  praktických  problémov v každodenných situáciách;

· vie  používať  vybrané  informačné  a komunikačné  technológie  pri učení  sa, pozná riziká spojené s využívaním 

  internetu a médií;

· získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;

· dokáže  aplikovať  osvojené  prírodovedné  a spoločenskovedné  poznatky vo  svojej činnosti, v starostlivosti o seba

  a druhých                                                                          ;

· rozpozná v škole  a vo svojom  najbližšom  okolí  určitý  problém, premýšľa  o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie

  podľa svojich vedomostí a skúseností;

· váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;

· správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;

·  má   vzťah  ku kultúrno-historickému dedičstvu,  ľudovým  tradíciám  a umeniu, s ktorými sa stretáva vo svojom živote;

·  dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob života ;

·  Uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

 

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy  a metódy výučby,  podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované vškole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.

 

5 Vzdelávacie oblasti a prierezové témy

5.1 Vzdelávacie oblasti

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov.  Zabezpečujú nadväznosť

a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích  predmetov patriacich do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie

medzipredmetových vzťahov      .

 

Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety pre ŠkVP  pre 1. stupeň základnej školy:

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

Jazyk a komunikácia

 

Slovenský jazyk a literature

Anglický jazyk

 

Matematika a práca s informáciami

 

Matematika

Informatika

 

Človek a príroda

 

Prvouka

Prírodoveda

 

Človek a spoločnosť

 

Vlastiveda

 

 

Človek a hodnoty

 

Etická výchova

Náboženská výchova

 

Človeka svet práce

 

Pracovné vyučovanie

 

 

Umenie a kultúra

 

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

 

Zdravie a pohyb

 

Telesná a športová výchova

Pohybová príprava

 

 

 

 

5. 1 1 Jazyk a komunikácia

 

Vzdelávaciu  oblasť  Jazyk  a  komunikácia  tvoria učebné predmety  zahrnuté  do  troch skupín, a to vyučovacie jazyky, druhý jazyk (slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, jazyk národnostnej menšiny a literatúra) a anglický jazyk    . 

Spoločným menovateľom oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho  obohat enia  človeka,  ako  nástroj  myslenia  a komunikácie  a  ako  prostriedok vyjadrovania emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov a         k rozvíjaniu čitateľských kompetencií  zameraných  na  príjem  textu  (čítanie,  deklamácia,  počúvanie),  jeho  analýzu a hodnotenie. Špecifickou zložkou vyučovacích jazykov a      druhého jazyka je literatú ra, ktorej základom je  postupné  rozvíjanie  čitateľských  kompetencií  od  úrovne  naivného  čitateľa  k  čítaniu  s porozumením.

Podstatou oblasti je súhrn predmetových kompetencií, ktoré umožňujú výrazne posilniť komunikačno -zážitkový  model  vyučovania  a  naopak  os labujú  tendenciu  obsiahnuť  školskú podobu vedných disciplín.

5.1.2 Matematika a práca s  informáciami

Matematika  na 1. stupni základnej školy rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách         , pripravuje ich na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na veku primeranej úrovni rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémových úloh  (aj  v spolupráci  v skupine)  a  overovať  ich  v           praxi.  Vedie k presnému  vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov  umožní všetkým žiakom na 1. stupni získať základy digitálnej gramotnosti. Cieľom je zoznámiť sa s používaním počítača  a  možnosťami  jeho  využitia  v        každodennom  živote.  Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiaci  získa                        jú  základné zručnosti  v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov sa zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií.

5.1.3 Človek a príroda

Vzdelávacia  oblasť  Človek  a     príroda  obsahuje  problematic  vzdelávania  spojenú  so skúmaním  prírody.  V        tejto  oblasti  žiaci  dostávajú  príležitosť  poznávať  prírodu  ako  systém, ktorého  súčasťou  sú  vzájomné  premeny.  Na  takomto  poznaní  je  založené  aj  pochopenie dôležitosti  prírodnej  rovnováhy  pre  existenciu  živých  sústav,  vrátane  človeka.  Prírodovedné predmety  svojím  činnostným  a  bádateľským  charakterom           výučby           umožňujú  žiakom  hlbšie porozumieť  zákonitostiam  prírodných  procesov,  a  tým  si  uvedomovať  aj  užitočnosť prírodovedných poznatkov a        ich aplikáciu v         praktickom živote.

Cieľom  vzdelávania  prostredníctvom  obsahu  tejto  oblasti  je  porozumieť  prírodným aspektom  vplývajúcim  na  život  človeka  a     vedieť  vysvetliť  prírodné  javy  vo  svojom  okolí, zaujímať  sa  o prírodu  a dianie  v nej,  získavať  informácie  o prírode  a  jej  zložkách  nielen z rôznych zdrojov, ale najmä prostredníctvom vlastných pozorovaní a       experimentov. 

Postupné  objavovanie  sveta  žiakmi  je predmetom  prírodovedy,  ale     aj  prvouky  prostredníctvom jej prírodovednej časti.

 5.1.4 Človek a         spoločnosť

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť obsahuje problematiku spojenú s postupným utváraním predstáv o priestore (bezprostredné miesto života) a       čase (ročné obdobie, historické obdobie).  Ži aci  sa oboznamujú so spoločenským  prostredím. Všímajú  si  svoje okolie, ľudí, kultúru, históriu, a to všetko vo vzájomných väzbách. Vytvára sa v nich záujem o krásy prírody , aj ľudské diela v blízkom či vzdialenejšom okolí. V tomto veku sú žiaci prirodzene zvedaví, hľadajú príčiny fungovania spoločnosti. Postupné oboznamovanie sa so spoločenskými javmi sa realizuje  spôsobom,  ktorý  u žiakov  rozvíja  aj  procesuálnu  stránku  objavovania  a   skúmania.

Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, pochopil ich    a snažil sa ich vysvetliť. Výučba je  postavená   na  pozorovacích  a výskumných  aktivitách,  ktorých  cieľom  je riešenie problémov na základe osobných skúseností žiakov a úrovne ich kognitívnych schopností. Vzdelávacie  činnosti  sú  zamerané  na  podnecovanie zvedavosti  a skúmanie  javov v bezprostrednom okolí žiaka.         Postupné objavovanie sveta žiakmi je predmetom nielen vlastivedy, ale  aj  prvouky  (spoločenskovedná  časť).  Vytvorenie  spoločného  predmetu,  spájajúceho prírodovednú a   spoločenskovednú zložku,          však   podporuje také tematické aktivity, v ktorých sa rozvíjajú vedomosti a         spôsobilosti v  oboch vzdelávacích oblastiach. 

5.1.5 Človek a hodnoty

Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní osobnosti žiakov  s vlastnou  identitou  a hodnotovou  orientáciou,  v ktorej  úcta  k človeku  a     k prírode, spolupráca, prosociálnosť a         univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o           morálnych zásadách, ale účinne podporuje pochopenie a  zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s        nimi v súlade.

Obsah  vzdelávacej  oblasti  Človek  a hodnoty  sa  v  primárnom  vzdelávaní     realizuje v povinne  voliteľných  vyučovacích predmetoch  etická  výchova  alebo náboženská výchova/náboženstvo        . 

Predmet etická výchova sa zameriava na výchovu k prosociálnosti. Zvlášť dôležité      na tomto stupni vzdelávania je venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty žiakov a úcty    k iným, rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a           na zvyšovanie ich odolnosti  voči  negatívnym  sociálno-patologickým,  či  amorálnym  vplyvom,  ktoré  stále  viac zasahujú nižšie vekové kategórie žiakov.

Základným  cieľom predmetu  náboženská  výchova/náboženstvo,  je  pomôcť  žiakovi zodpovedne myslieť, emocionálne sa prejavovať a    správať vzhľadom na osobne žité náboženstvo a vieru. Predmet napomáha rozvíjať vzťah k    Bohu, reflektuje otázku     významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem konania človeka a dáva odpoveď na základe zjavenia a viery cirkvi. Umožňuje urobiť osobné rozhodnutia vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám,  podporuje pochopenie a toleranciu voči rozhodnutiam druhých. Motivuje k    osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti.

 5.1.6 Človek a svet práce

V  primárnom  vzdelávaní vzdelávacia  oblasť  obsahuje  návrhy  pracovných  činností a pracovných  postupov,  ktorými  sú  žiaci  vedení  k  získaniu základných  zručností  z  rôznych oblastí ľudskej práce. Do vzdelávacej oblastí patrí vyučovací predmet pracovné vyučovanie  , ktorý sa zameriava na vytváranie praktických  pracovných  návykov žiakov, čím sa dopĺňa ich základné vzdelanie. Žiaci sa tak stretávajú s dôležitou zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa človeka v reálnom živote  a na  trhu  práce.  Spoznávajú  a využívajú  technické          materiály,  konštruujú, spoznávajú  základy stravovania  a prípravy  jedál, ľudové  tradície  a       remeslá,  povolania  a       získavajú  prvé skúsenosti zo sveta práce.

5.1.7 Umenie a kultúra

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, d      ramatického, hudobného umenia, písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a  zodpovedné postoje žiakov k súčasnej  kultúrnej  ponuke,  rozvíja ich  kritické  myslenie  najmä  vo  vzťahu  k masmédiám. Prostredníctvom  tematických  celkov  zameraných  na  kultúrnu  tradíciu  a dedičstvo  sa  žiak oboznamuje  s  kultúrnou  tradíciou  svojho  regiónu,  národa,  krajiny,  čím  sa u  neho  rozvíja povedomie kultúrnej identity, ale súčasne aj interkultú ne kompetencie. V primárnom vzdelávaní je cieľ om kontinuálne rozvíjať vrodené a prirodzené predpoklady žiakov a pozitívne stimulovať sklony k hravosti a spontánnosti. Obsah vzdelávacej oblasti je realizovaný  prostredníctvom vyučovacích predmetov  výtvarná  a  hudobná  výchova. 

Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a        krajiny. Obsah predmetu je členený do tematických celkov,  ktoré  kladú dôraz  na  rozvoj  predstavivosti  a  fantázie,  pozorovacích  a vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s    nástrojmi a   materiálmi. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava          príležitosti na uplatnenie fantázie a predstavivosti, a tým aj priestor pre  vlastnú sebarealizáciu.

Hudobná  výchova  prostredníctvom  hudobných  činností  rozvíja základné  hudobné  kompetencie  žiaka  a usiluje  sa  o vytvorenie  kladného  vzťahu  k          hudbe a hudobnému umeniu.

 

5.1.8 Zdravie a pohyb

Vzdelávacia  oblasť  poskytuje v primárnom  vzdelávaní žiakom  priestor na  pohybové vyjadrenie  sa  a osvojenie  si  základných  pohybových  zručností,  využiteľných  v     pohybových aktivitách vo voľnom čase.                                                                                                        

Oblasť sa zameriava na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom  života,  starostlivosťou  o svoje  zdravie  a pohybovou  aktivitou.  Realizuje  sa vyučovacím  predmetom  telesná  a športová  výchova,  ktorého   najdôležitejším  poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého životného štýlu.  Telesná a športová výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú  k celkovému  vývinu  osobnosti  s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prispieva k psychickému,  sociálnemu  a  morálnemu  vývinu  žiakov,  k formovaniu  kladného  vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Prostredníctvom  pohybu –  pohybových  cvičení,  hier  a súťaží  pozitívne  ovplyvňuje motorický vývin žiakov. Dôraz sa kladie na individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť zohľadnené  pri  plánovaní  obsahu,  ako  i pri  hodnotení  žiakov.  Dôležité  je  motivovať  žiakov k dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri rešpektovaní vlastných individuálnych predpokladov.

5.2 Prierezové témy

Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti, s novými technológiami a sociálnymi  zmenami  ovplyvňuje  postoje,  hodnotový  systém  žiakov  a  ich  konanie.  Táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú prierezové témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti,      s každodennou žitou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy pr iaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Prierezové témy sa môžu realizovať ako  súčasť  učebného  obsahu  vyučovacích predmetov alebo prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod. Súčasne prierezové témy môžu tvoriť samostatný vyučovací predmet z  rámca                      voliteľných (disponibilných) hodín. Obidve formy sa môžu  aj  ľubovoľne  kombinovať.  Účinnosť  pôsobenia  prierezových  tém  sa  môže  zvýšiť relevantnými mimoškolskými aktivitami.

 

V  primárnom vzdelávaní majú  prierezový  charakter  nasledujúce  témy:       

Osobnostný a sociálny rozvoj,

Výchova manželstvu a rodičovstvu,

Enviromentálna výchova,

Mediálna výchova,

Multikultúrna výchova,

Regionálna výchova a ľudová kultúra,

Dopravná výchova  výchovak bezpečnosti v cestnej premávke

           Ochrana života a zdravia.

5.2.1 Osobnostný a sociálny rozvoj

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov  a hodnôt. Prostredníctvom  nej  sa zároveň s vedomostným  rozvojom žiakov  cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o  sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne  prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom    medzi pedagógmi a   žiakmi          .

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

·        porozumel sebe a iným; 

·        optimálne  usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií        ;

·        uprednostňoval priateľské    vzťahy v triede i mimo nej;

·        osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal  zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;

·        nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce     ;

·        získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií    ;

·        rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a  prístupy k riešeniu problémov;

·        uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového  správania vo svojom živote.

5.2.2 Výchova k manželstvu a   rodičovstvu

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné medziľudské  vzťahy,  manželstvo  a  rodičovstvo. 

Prierezová  téma Výchova  k  manželstvu  a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

·     osvojil  základné  poznatky  o  biologických,  psychických  a  sociálnych  zmenách,  ktoré ovplyvňujú vývin jeho

osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;

·     získal  základné  predpoklady  pre  zodpovedné  rozhodnutia  v  oblasti  medziľudských vzťahov;

·     uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového

 správania vo svojom (každodennom) živote.

5.2.3 Environmentálna výchova

Environmentálna  výchova sa  ako  prierezová  téma  prelína  všetkými  predmetmi,  ale najmä  prvoukou,  prírodovedou,  vlastivedou,  pracovným  vyučovaním,  etickou  výchovou. Umožňuje  žiakom  získať vedomosti,  zručnosti,  postoje  a návyky  k ochrane  a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a        vhodnými)    činnosťami   –  chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám         a pod.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

·     osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

      organizmy a ich životné prostredie;

·     rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí         na základe pozorovania prírody;

·     rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;

·     poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a  

      zlepšeniu svojho životného prostredia;

·     podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a   jej okolia;

·     správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v  

      spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie.

5.2.4 Mediálna výchova

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali sa integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv.          

Hlavným cieľom Mediálnej  výchovy je  položiť  základy  mediálnej  gramotnosti  žiakov  a  postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu  mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a             priestor na základnú orientáciu v  mediálnom  svete, osvojenie  si  stratégií  zaobchádzania  s  rôznymi  druhmi  médií,  ako  aj osvojenie  si  kritického  a bezpečného  prístupu  pri  ich  využívaní  na  veku  primeranej  úrovni.

 

Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby    (si) žiak:

·         uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti        ;

·         pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a       ich produktov;

·         osvojil zodpovedný  prístup  pri  využívaní  médií  na  komunikáciu  a  vytváranie

vlastných mediálnych            produktov;

·         nadobudol základy zručností potrebných  na využívanie médií          .

5.2.5 Multikultúrna       výchova

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom

slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych

podobách  neznášanlivosti,  rasizmu či  xenofóbie.   Žiaci  sú  každodenne  vystavení  rôznym

kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr.     Prostredníctvom

spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, históri        e, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto

kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a        spolupracovať.

Pri realizácii  Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať také didaktické postupy a metódy,  

ktoré neučia stiera  ť  medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a    akceptovať,  ako aj rešpektovať ľudské práva.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

·        rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;

·        spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;

·        akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;

·        uplatňoval svoje práva a  rešpektoval práva iných ľudí.

 

5.2.6 Regionálna výchova a ľudová kultúra

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra       úzko súvisí s prierezovou témou

Multikultúrna výchova    , ale vo  svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým  a hodnotným

hmotným  a  nehmotným  kultúrnym  dedičstvom  Slovenska.  Poznanie  svojho  regiónu,  jeho

kultúrneho  a prírodného  bohatstva  prispieva  k formovaniu  kultúrnej  identity  a        postupnému

rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra   má potenciál byť

súčasťou  obsahu  všetkých  povinných  predmetov,  najmä  prvouky,  prírodovedy,  vlastivedy,

slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy      a etickej výchovy, alebo

sa môže realizovať prostredníctvom voliteľného vyučovacieho predmetu 7. Vhodnými formami sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Vlastná realizácia prierezovej témy si vyžaduje zmeny aj v procesuálnej zložke výchovy a vzdelávania   –  vo vyučovacích  metódach a organizačných  formách . 

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

·      rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o                                              

       historických, kultúrnych prírodných hodnotách svojho

       regiónu;

·     vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a         krajine;

·     rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.

 

5.2.7 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v         cestnej premávke

Zámerom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť

žiakov  na  bezpečný  pohyb  v  cestnej  premávke     –  ako  chodcov  alebo  cyklistov. 

Výučba  sa uskutočňuje  najmä  v rámci  predmetov  prvouka  a     vlastiveda,  v  objekte  školy,  na  detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

·              pochopil  funkcie  dopravy  ako  riadeného  systému  vymedzeného  všeobecne

             záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni;

·   osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a    praktické zručnosti bezpečného pohybu v

             cestnej premávke (chôdza,  jazda na bicykli...);

·   pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej

             premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla;

·              uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich

             bezpečnosť cestnej premávky.

 

5.2.8 Ochrana života a  zdravia

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia  je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, ti ež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov,  zručností  v sebaochrane,  poskytovania  pomoci  iným  v      prípade  ohrozenia  zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvída     teľ ných situáciách. Na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova   , ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú  v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva         . 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak       :

·        rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a        zdravie;

·        osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;

·        pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a            života ;

·        vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;

·        osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;

·        rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

 

6 Vzdelávacie štandardy

Vzdelávacie  štandardy  vymedzujú  požiadavky,  ktoré  majú  žiaci  splniť  v rámci konkrétneho  časového  intervalu   –  ročníka,  stupňa.  Tieto  požiadavky  sú  formulované  ako kompetencie,  ktorých  súčasťou  sú  vedomosti, spôsobilosti, zručnosti,  postoje  a      hodnoty v kontexte vymedzeného obsahu vzdelávania. Obsahujú štruktúru učebných cieľov, výkonové požiadavky a vymedzený rámcový učebný obsah. Vzdelávacie štandardy je nevyhnutné chápať ako základné východisko k          mnohostranne chápanej výučbe, preto výučbu nemožno redukovať len na ich mechanické plnenie. Predstavujú dôležitý podklad na realizáciu osobného plánovania, tvorby špecifickej stratégie a       taktiky na výučbu jednotlivých predmetov, pričom je nevyhnutná kognitívna  pestrosť  a  vytváranie  panorámy  myšlienkových  možností  ži         akov.  Z hľadiska vymedzeného učebného obsahu je kľúčovým prvkom uvedomovanie si pojmov, vzťahov medzi nimi. Následne je žiaduce  tieto pojmy a      vzťahy med zi nimi spolu s funkčnými fakt       mi názorne zobrazovať do pamäťových myšlienkových máp, ktoré sa potom stá vajú základným prostriedkom efektívnejšieho upevňovania a    systematizácie.

 

7  Vnútorný systém hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 

7. 1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

       Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,  kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiaka dodržiavame Zákon 245/2008 a Metodický pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy 22/2011. Žiaci s mentálnym postihnutím sa hodnotia podľa Metodického pokynu - 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1.

 

Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

Žiakov 1. – 4. ročníka  ZŠ budeme klasifikovať známkou vo všetkých vyučovacích predmetoch.

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu

Písomné práce z matematiky a slovenského jazyka, anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy – vstupné, polročné, záverečné previerky, kontrolné diktáty podľa plánu MZ.

 

Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania 

Návrh triedneho poriadku.

Zapájanie do projektov školy a do ročníkového projektu.

Výsledky zo súťaží.

Nácvičné diktáty, rozcvičky z matematiky, výsledky prác výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania.

 

 

7. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie pedagogických zamestnancov bude prostredníctvom:

 • Pozorovanie (hospitácie).
 • Rozhovor.
 • Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické  

 testy zadané   naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov  

 na vyšší stupeň školy a pod).

 • Sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa.
 • Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho

 vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

 • Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a

 „otvorené hodiny“).

 • Hodnotenie učiteľov žiakmi.

 

 

7.3 Hodnotenie školy

 

 Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A jednak aj preto, aby aj škola alebo verejnosť vedela ako dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na dve veci:

 • konštatovanie úrovne stavu,
 • zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 

 •  Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom  

  vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.

 •  Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 •  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie

  výsledky, včítane návrhov a opatrení.

 

Monitorujeme pravidelne:

 

 • Podmienky na vzdelanie.
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi.
 • Prostredie – klíma školy, triedy.
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania.
 • Úroveň podpory žiakov (integrovaní  žiaci, handicapovaní žiaci, mimoriadne
 •  
 • Výsledky vzdelávania.
 • Riadenie školy.
 • Úroveň výsledkov práce školy. 
 •  

Kritériom pre nás je:

 • Sspokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, kvalita výsledkov.

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • Dotazníky pre žiakov a rodičov.
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach.

 

 

 

SWOT analýza školy

 

SILNÉ STRÁNKY

 • 100 % odbornosť pedagogických zamestnancov
 • dostatočné skúsenosti s individuálnou integráciou žiakov so ŠVVP
 • výborná spolupráca s obecným a farským úradom

SLABÉ STRÁNKY

 • spolupráca s rodičmi
 • zapájanie do projektov
 • nutné spojenie dvoch ročníkov do jednej triedy

 

 

PRÍLEŽITOSTI

 • dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 • dobré podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií

 

RIZIKÁ

 • nepriaznivý demografický vývoj
 • zvyšovanie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • výchovná oblasť zaostáva za vzdelávaním

 

 

 

8  Školský učebný plán

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

1. ročník

Počet hodín

2.ročník

Počet hodín

3. ročník

Počet hodín

4.ročník

Spolu

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9+1

8+2

7+1

7+1

31+5

Prvý cudzí jazyk Anglický jazyk

 

 

A

 

 

 

3+0

 

3+0

 

6+0

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

Informatika

4+1

   

4+1

 

4+1

1+0

4+0

1+0

16+3

2+0

Človek a príroda

Prvouka

Prírodoveda

1+0

 

2+0

 

 

1+0

 

2+0

3+0

3+0

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

 

 

1+0

 

2+0

3+0

Človek a hodnoty

Etická výchova /

 náboženská výchova

 

1+0

 

1+0

 

1+0

 

1+0

 

4+0

Človek

a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

1+0

1+0

2+0

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1+0

1+0

1+0

1+0

4+0

Výtvarná výchova

2+0

2+0

1+0

1+0

6+0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2+0

2+0

2+0

2+0

8+0

Povinné hodiny spolu:

Voliteľné hodiny spolu:

 

20

 

2

20

 

3

23

 

2

25

 

1

76

 

20

Spolu

 

22

23

25

26

96

 

 

Poznámky:

Učebný plán vypracovaný na základe ŠVP Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským - ISCED 1.

Delenie tried: Každý ročník  má samostatnú triedu, vyučovacie predmety nie je potrebné deliť vzhľadom na optimálne počty žiakov v triedach.

 

 

9  Osobitosti a podmienky na výchovu a  vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V zmysle platnej legislatívy je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiak,  ktorý  má  zariadením  výchovného  poradenstva  a     prevencie  diagnostikované  špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a          vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodňujúcom prostredí, ktorých          zohľadnenie mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností, osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

a./ žiak so zdravotným znevýhodnením, t. j.

·       žiak  so  zdravotným  postihnutím  (s  mentálnym  postihnutím,  so  sluchovým

postihnutím,  so  zrakovým  postihnutím,  s  telesným  postihnutím,    s       narušenou

komunikačnou schopnosťou, s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vý vinovými

poruchami, s viacnásobným postihnutím);

·     žiak  chorý  alebo  zdravotne  oslabený,  žiak  s vývinovými  poruchami  (poruchou

aktivity a pozornosti,  s vývinovou poruchou učenia, žiak s    poruchou správania);

b./ žiak zo sociálne znevýhodneného (znevýhodnujúceho) prostredia;

c./ žiak s nadaním.

 

Na efektívne vzdelávanie a saturáciu potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné zabezpečiť:

 1. / včasnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, medicínsku diagnostiku, vzdelávanie

podľa   individuálneho  vzdelávacieho  programu,  individuálnu  a     skupinovú  prácu,

používanie špeciálnych metód a     foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu,

zaradenie  špecifických  vyučovacích  predmetov,  špecifický  postup  v       hodnotení

vzdelávacích  výsledkov,  apliká      ciu  alternatívnych  foriem  komunikácie,  úzku

spoluprácu  s rodičmi  a         ďalšie,  v  závislosti  od  individuálnej  potreby  konkrétneho

žiaka, vyplývajúcej z    odbornej diagnostiky;

 1. / materiálne  vybavenie,  ktoré  zahŕňajú  špeciálne  učebnice,  špeciálne  vyučovacie

pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravu prostredia            (napr. bezbariérový

prístup    );

 1. / odborný servis špeciálneho  pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda,

liečebného  pedagóga,  asistenta  učiteľa,  školského  psychológa,  ďalej  nižší  počet

žiakov  v  triede,           v prípade  individuálnej  integrácie  zníženie  maximálneho  počtu

žiakov v  triede, odborná príprava učiteľov;

d./    finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, 

        odborných a personálnych podmienok.

9.1 Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhod     nením

Výchova a     vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje:

 

 1.   v špeciálnych školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením;
 2.   v ostatných školách:

·     v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov s rovnakým druhom

zdravotného  znevýhodnenia;  časť  výchovno     -vzdelávacieho  procesu  sa  môže

uskutočňovať  v triede  spoločne  s  ostatnými    žiakmi  školy;  niektoré  vyučovacie

predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy;

·     v triedach  alebo  výchovných  skupinách  spolu  s ostatnými  žiakmi  školy ,  ak  je  to

potrebné, podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Vo  všetkých  organizačných  formách  vzdelávania  je  potrebné  vytvárať  žiakom  so zdravotným znevýhodnením špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie         a saturovanie  ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä:

·     zaradiť  do školských  vzdelávacích  programov škôl ,  v ktorých  sa  vzdelávajú  ži       aci   

      so zdravotným znevýhodnením špecifické predmety, ktorými možno žiakovi,  

      vzdelávanému formou  školskej  integrácie,  nahradiť  voliteľné  (disponibilné) 

      predmety,  alebo  iné vyučovacie predmety, podľa odporúčania školského zariadenia

      výchovného poradenstva a prevencie;

·     podľa druhu zdravotného znevýhodnenia a individuálnej potreby uplatňovať alternatívne

formy  komunikácie  (posunkový  jazyk,  Braillovo  písmo,  alternatívna    augmentatívna

komunikácia a iné );

·     umožniť  rozdelenie  triedy  na  2  skupiny  v prípade  integrácie  žiakov  s       poruchami správania;

·     dať  možnosť  učiteľovi  flexibilne  prispôsobiť  rozsah  a štruktúru  vyučovacej hodiny  zohľadňujúc momentálny      

      psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré

      sú dôsledkom ich zdravotného znevýhodnenia;

·     vypracovať individuálny vzdelávací program v           prípade, že žiak nemôže vzhľadom na

svoje zdravotné znevýhodnenie plniť požiadavky prí slušného vzdelávacieho programu

v špeciálnej škole alebo špeciálnej triede.

Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach (integrované vzdelávanie):

·        zabezpečiť  odborné  personálne,  materiálne,  priestorové  a organizačné  podmienky zodpovedajúce individuálnym potrebám žiaka so zdravotným

         znevýhodnením a tiež systematickú  spoluprácu  školy  so  školským  zariadením   

         výchovného  poradenstva a prevencie alebo  špeciálnou školou;

·        vypracovať  individuálny vzdelávací  program  pre  integr         ovaného  žiaka,  za  ktorý

zodpovedá  triedny učiteľ  v   spolupráci  s  vyučujúcim  daného  predmetu,  školským

špeciálnym pedagógom a školským zariadením výchovného poradenstva a           prevencie;

·                  využívať  disponibilné  hodiny  na  zavedenie  špecifických  predmetov,  príp.  na

individuálne alebo skupinové vyučovanie v predmetoch, v ktorých sa          žiaci vzdelávajú podľa  individuálneho vzdelávacieho programu;

·                  vyučovať  za  pomoci  školského  špeciálneho  pedagóga  žiakov  so  zdravotným

znevýhodnením individuálne alebo v skupinkách na    vyučovaní alebo mimo triedy,

pričom obsah, formy a postup vyučovania sa konzultuje s        príslušným učiteľom;

·        zabezpečiť  v rámci  vyučovania  možnosť  individuálnej  práce  s  vybranými  žiakmi

prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, logo     péda,

školského  psychológa  s       cieľom  systematickej,  intenzívnej  korekcie,  terapie

alebo  reedukácie postihnutia, narušenia.

Kompletný  obsah  a  špecifiká  vzdelávania  žiakov  so  zdravotným  znevýhodnením sa

nachádzajú  v nasledujúcich vzdelávacích programoch10 :

 

·        Vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím;

·        Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím;

·        Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím;

 

·        Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou;

·        Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými

poruchami;

·        Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených;

·        Vzdelávací program pre žiakov hluchoslepých;

·        Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia;

·        Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti;

·        Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím;

·        Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania;

·        Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

9.2 Výchova a vzdelávanie žiakov zo  sociálne znevýhodneného prostredia

Sociálne znevýhodnené (znevýhodňujúce) prostredie (   ďalej  aj „ SZP“ ) definujeme ako

„prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne (jazykové, kultúrne) podmienky neposkytuje dostatok

primeraných podnetov pre kognitívny rozvoj di            eťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu

a osobnostný rozvoj“.

Cieľom  výchovy  a  vzdelávania  žiakov  zo  SZP  je  znížiť  alebo  odstrániť  potenciálne

hendikepy, ktoré vyplývajú  z tohto znevýhodnenia tak, a     by sa vytvorili podmienky pre efektívne

vzdeláva        nie a zabezpečil sa ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.

Možnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:

·        prispôsobenie  metód  a postupov  pri  vzdelávaní  tak,  aby  sa  eliminovali

a kompenzovali  obmedzenia  žiaka  spôsobené znevýhodňujúcim  pro       stredím,

využívanie individuálneho prístupu;

·        včasné riešenie vzdelávacích problémov, využívanie pomoci asistenta 

         učiteľa a iné dostupné možnosti pomoci odborníkov;

·        motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú

dochádzku        na vyučovanie;

·        príprava aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti;

·        nižší počet žiakov triede.

Vzdelávanie žiakov zo SZP  sa uskutočňuje v bežných triedach (spoločne s       ostatnými

žiakmi  triedy).  V prípade  potreby  škola môže  využiť individuálny           vzdelávací  program  pre

konkrétneho žiaka (vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky pred   mety). Tento program

vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne

ďalšími zainteresovanými odbornými pra          covníkmi podľa potreby.

9.3 Výchova a vzdelávanie žiakov s    nadaním

Cieľom  výchovy  a vzdelávania  žiakov  s nadaním  je  dosiahnuť optimálny  rozvoj  ich

nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v   prospech spoločnosti. Okrem rozvoja

  výkonových ch      arakteristík nadania je potrebné venovať rovnakú pozornosť aj osobnostnému

rozvoju nadaných žiakov, najmä v          oblasti ich emocionality a sociálnych vzťahov.

Výchova a vzdelávanie žiakov s  nadaním sa uskutočňuje v:

 1.   základných školách so  zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania, resp.

osemročných gymnáziách so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania;

 1.   športových školách;
 2.   ostatných školách v:

a./      triedach so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania;

   b./       triedach  s rozšíreným  vyučovaním  prírodovedných,  spoločenskovedných  alebo

esteticko-výchovných predmetov;

c./      športových triedach;

d./      triedach  základných  škôl  alebo  osemročných  gymnázií  spolu  s ostatnými   

         žiakmi školy (školská   integrácia).

Žiaci tried podľa ods. 3 písm. a) a b) môžu časť vyučovania absolvovať mimo týchto tried spolu s ostatnými žiakmi školy. Žiaci s nadaním vzdelávaní v triedach podľa ods. 3 pís  m.d) postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Pre nadaného žiaka, ktorý je vzdelávaný  v bežnej triede  základnej  školy  alebo  osemročného  gymnázia  (integrované vzdelávanie) treba vypracovať individuálny vzdelávací program.                 Ak je v triede integrovaná skupina  nadaných  žiakov  s                                         rovnakým  druhom  nadania, môžu  byť  individuálne  vzdelávacie programy všetkých týchto žiakov rovnaké.

Podmienkou zaradenia žiaka do športovej školy alebo triedy je úspešné absolvovanie

talentových skúšok, nie vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiak bez

tohto vyjadrenia nie je pokladaný za žiaka so špeciálnymi výchovno        -vzdelávacími potrebami.

Triedy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov možno zriaďovať aj pre tých

nadaných žiakov, ktorí neboli diagnostikovaní ako žiaci so špeciálnymi výchovno        -vzdelávacími

potrebami,  ale  vybraní  na  základe  kritérií  určených  riaditeľom  školy.  Za triedy pre  žiakov

s nadaním sú pokladané iba tie triedy, ktorých žiaci boli ako nadaní diagnostikovaní centrom

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Vo  všetkých  organizačných  formách  vzdelávania  postupujú  nadaní  žiaci,  ktorí  majú

okrem  nadania  špeciálne  výchovno-vzdelávacie  potreby  vyplývajúce  zo  zdravotného

znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia, podľa individuálneho vzdelávacieho

programu, ktorý má okrem rozvoja nadania zabezpečiť aj kompenzáciu obmedzení  žiaka. Pri

jeho  príprave  spolupracuje  triedny  učiteľ  s   príslušným odborným  zamestnancom  zariadenia výchovného  poradenstva  a                         prevencie.  Ak  je  nadaný  žiak  súčasne  žiakom  so  zdravotným znevýhodnením, môže byť do jeho vzdelávania zapojený aj asistent  učiteľa.

 

 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s            nadaním

špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a           optimalizáciu vývinu ich osobnosti,

najmä:

·        špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom        vzdelávacom

programe ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a   na

potrebu všestranného osobnostného rozvoja nadaných žiakov;

·        zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;

·        spolupracovať so psychológom, v prípade umelecky nadaných 

         žiakov s odborným pedagógom  konkrétnej  umeleckej  disciplíny  a

         športovo  nadaných  žiakov  so športovým trénerom;

·        akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobností a           správania;

·        dbať  na  všestranný  rozvoj  osobnosti  nadaných  žiakov,  a  to  v oblasti   

         pohybovej, kognitívnej,  motivačnej,  vôľovej,  emocionálnej,     sociálnej  i    v oblasti  

         manuálnych zručností;

·        zamestnávať  žiakov  zmysluplne,  zadávať  im  stimulujúce  úlohy  a využívať

pedagogické postupy zamerané na rozvoj  samostatnosti  a  tvorivosti  žiakov         , napr.

projektové vyučovanie;

·        umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo

         vzdelávanie v konkrétnom predmete pod vedením učiteľa školy 

         vyššieho stupňa;

·        akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj

         keď sa líšia od bežne používaných;

·        viesť  žiakov  k realistickému  hodnoteniu  vlastných 

         schopností  výsledkov  svojej práce;

·        viesť žiakov k vzájomnej spolupráci.

10  Povinné  materiálno-technické  a priestorové      zabezpečenie

 

         Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: učebňu výpočtovej techniky (9 počítačov).

Vybavenie pomôckami sa zlepšilo vďaka účasti vo viacerých projektoch. Počas školského roka boli doplnené  niektoré moderné učebné pomôcky, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

     V rámci projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít sme získali didaktický balíček pomôcok v sume 10 tis €. Škola dostala do vlastníctva aj dva interaktívne systémy.

Projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre spoločensko -vzdelávacie predmety - zabezpečenie školy didaktickou technikou - notebook, zosilovače.

V rámci projektu Moderné vzdelávanie škola získala interaktívnu tabuľu a notebook.

Obecný úrad spolupracuje pri  opravách  budovy školy a úpravy jej okolia.  Škola nemá telocvičňu, preto telesná výchova prebieha v triedach, na chodbe a v lete na školskom dvore. Školské stravovanie je zabezpečené v priestoroch školy.

 

 Priestorové vybavenie

 1.            pre manažment školy

 

·     kancelárie riaditeľa školy

 

 1.            pre pedagogických zamestnancov školy

 

·     Zborovňa spoločná s riaditeľňou

·     kabinet pre učiteľov (priestor pre odkladanie pomôcok)

c.zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom

 

·     kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom

alebo žiakom      ;

 1.            pre nepedagogických zamestnancov školy

·     Miestnosť pre nepedagogických zamestnancov;

 1.            hygienické priestory

 

·     sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov;

·     šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi   ;

 1.            odkladacie a úložné priestory

·     pre učebné pomôcky;

·     didaktickú techniku;

·     skladové priestory;

·     archív;

 1.            informačno-komunikačné priestory

·     knižnica alebo priestor pre knižnicu            vybavený  knižničným fondom, IKT zariadením

a pripojením na internet           ;

 1.            učebné priestory (interné/externé)

·     učebne;

·     odborné učebne;

       školské ihrisko;

 1.            spoločné priestory

·     školská budova;

·     školská jedáleň;

·     školský dvor;

·     priestory pre školský klub detí            ;

·     priestor pre riešenie zdravotných problémov.

 

 

 

 

  Povinné učebné priestory škôl a ich vybavenie      

 Učebné priestory

 

 

P.č.           Názov učebného priestoru

 1.      Učebňa
 2.      Telocvičňa – škola nemá
 3.      Multimediálna učebňa

 

 

 

  Základné vybavenie učebne

 

 

 

Učebňa

Počet na

Názov vybavenia                                              učiteľa           triedu/

skupinu

stôl                                                                                       1

 

 

stolička                                                                                  1              podľa počtu žiakov

 

 

školské lavice                                                                         -              podľa počtu žiakov

skriňa                                                                                     -                  1

didaktické pomôcky (podľa predmetov)                                   -                   podľa potreby

nástenka                                                                                -                  1

školská tabuľa                                                                        -                  1

magnetická tabuľa                                                                  -                 1

zdroj napätia a prúdu                                                              -                  1

USB kľúč, externý                                                                  disk            1          -

PC/notebook                                                                          -                   podľa potreby

Wi-Fi router                                                                             -                  1

interaktívna tabuľa                                                                   -                  1

dataprojektor                                                                          -                  1

audio prehrávač                                                                      -                  1

 

 

 

 

 Vybavenie multimediálnej učebne

 

 

 

 

Názov vybavenia                                          Počet na

učiteľa            triedu/

skupinu

stôl                                                                                      1                  -

 

stolička                                                                                 1                 17

 

školské lavice                                                                        -                 17

skriňa                                                                                    -                  1

 

interaktívna tabuľa                                                                  -                  1

 

-                     podľa

didaktické pomôcky                                                                                                       potreby

 

zdroj napätia a prúdu                                                              -                  1

nástenka                                                                                -                  1

 

dataprojektor                                                                         -                  1

 

PC/Notebook                                                                        1                17

reproduktory, slúchadlá                                                          1                17

 

ozvučenie, Hi                                                                         -Fi technika -          1

 

multifunkčné zariadenie                                                          -                  1

 

USB kľúč/externý disk                                                            1                  -

digitálny fotoaparát/kamera                                                    -                  1

 

prístup na internet                                                                  -                 18

 

Wi-Fi router                                                                            -                  1

11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a         ochrany zdravia

          V škole je prevádzkový poriadok, ktorý spĺňa požiadavky vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku, rešpektuje hygienu učenia sa a zdravého prostredia učební. Dbáme na vhodný stravovací a pitný režim. Pred prázdninami, na začiatku školského roka, pred prácou  na vyučovacích hodinách, kde môže dôjsť k úrazom, školíme žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia.

V škole boli prevedené revízie všetkých zariadení a vyhovujú bezpečnosti a ochrane zdravia.

          Pri organizácia výletov,  exkurzií,  školy  v prírode  ako  aj organizácia iných   súčastí  výchono-vzdelávacej  činnnosti škola sa  riadi  platnou  legislatívou (Vyhláška Ministerstva  školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.), dôležitou podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.

 

 

 

 Školský vzdelávací program, ktorý vychádza zo  Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015            5129/1758:1-10A0 pre základné školy   s platnosťou od 1. 9. 2015, bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 26. augusta 2015.

 

 

_________________________________

 

riaditeľka ZŠ s MŠ   Mgr. Miloslava Lipková

 

 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný a schválený Radou školy  dňa 30. septembra 2015.

 

 

 

__________________________________

 

predseda Rady školy Mgr. Viera Tkáčová

 

 

 

 

 

 

Obec Poša, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Poša v zastúpení starostom obce schvaľuje Školský vzdelávací program dňa 30. septembra 2015.

 

 

 

 

_________________________________

starostka obce Mgr. Tadeáš Malý

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Poša 251
  Cintorínska 251, 094 21 Poša
 • +421 x 904572529

Fotogaléria